در تاریخ 7/72/1395 مقار با هفته سلامت و تندرستی باهدف ترویج فرهنگ امر به خوبی ها و نهی از بدی ها و با محوریت کاهش مصرف دخانیات و باحضور کانون های دانش آموزی اعضای کانون غنچه ها این طرح اجرا شد از برنامه های جانبی میتوان به تست فشار خون قند خون ، اهداگل به افراد سیگاری در قبال ترک سیگار و نقاشی غنچه ها و گارگاه آموزشی جهت خواهران نام برد.