برگزاری دوره بازآموزی طرح نوروزی سال 95 شهرستانهای شرق استان به میزبانی شهرستان بماین دوره از تاریخ 11/12/94 الی 13/12/94 در شهرستان بم برگزار شد در این دوره مباحث کمک های اولیه

اقدامات پیش بیمارستانی

امدادو نجات در حوادث جاده ای

آموزش داده شد در این دوره امدادگران آماده حضور در پایگاهای امداد جاده ای در طرح نوروز سال 95 شدند.