واژگونی یک دستگاه پژو پارس حامل تبعه های پاکستانی محوربم - کرمان 1 فوتی و 8 مصدوم