برخورد یک دستگاه پراید با پل محور بم - کرمان ساعت 5:30 صبح 3 مصدوم و 3 فوتی