در تاریخ 22/5/1394 اردوی  توان افزایی تنگ ساوات باشگاه امدادگران و نجاتگران خواهران شهرستان بم برگزار شد به سرپرستی آقای سدری و برگزاری صعود و فرود با مربی گری آقای زابلستانی  از مربیان مجرب شهرستان برگزار شد