پس از برگزاری 2 دوره برادران و خواهران جمعا به تعداد 50 نفر آزمون پایان دوره امداد تکمیلی در تاریخ 94/2/7 باحضور ناظران استان برگزار شد.