1 - جلسه باشگاه امداد گران ونجاتگران خواهرنکه در مورخ 94/1/18 دراین جلسه که  با حضور رئیس شعبه و مسول امداد برگزار شد در خصوص امور امدادگران ونجاتگران بحث شد.

2 - حضور تیم توانا در پایگاه امداد جاده ای دهبکری در 13و14 فروردین جهت امداد رسانی

3 - باز آموزی cpr احیاء قلبی ریوی به صورت تئوری و عملی با حضور امدادگران و نجاتگران فعال و اعضای باشگاه امداد گران و نچاتگران در تاریخ 94/2/6 برگزار شد.