جلسه باشگاه امداد گران ونجاتگران برادارن دراین جلسه که  با حضور رئیس شعبه و مسئول امداد برگزار شد در خصوص امور امدادگران ونجاتگران بحث شد