این طرح ملی از تاریخ 27/12/93 لغایت 15/1/94 باهمکاری و همیاری 15 داوطلب برگزار گردید که در مجموعه 360/68 نفر بامراجعه به پست ها تعداد 000/33 نقشه شهرستان ، بروشور های امدادی و نقشه استان دریافت نمودند ضمنا" در حاشیه این طرح 491 نفر از فضای دوستدار کودک و 957 نفر از اکیپ گشت سیار و قالب پروژه سحاب بهره بردند.