جلسه توجیهی طرح با حضور اعضای جوانان شرکت کننده در پانزدهمین مرحله برگزار و توصیه های لازم جهت اجرای هرچه بهتر طرح ارایه گردید.