دوره باز اموزی طرح امداد نجات نوروزی 94به میزبانی شهرستان بم

در این دوره باز که طی دوروز برگزار گردید مدادگران شهرستانهای بم ریگان فهرج راین حضور داشتند