اعضای جوانان و داوطلبان و امداگران و پرسنل جمعیت در یک حرکت هماهنگ در مراسم 12 بهمن ماه بازگشت حضرت امام (ره)به ایران و آغاز دهه مبارک فجر شرکت کردند.