مزار جانباختگان زلزله بم وبروات با 5000 شاخه گل به یاد جانباختگان زلزله بم توسط بالگرد  توسط بالگرد گلباران شد