حضورجناب آقای علی گنج کریمی مدیرعامل استان و هیات همراه در مراسم یاز دهمین سالگردزلزله