اهدا خون توسط اعضا باشگاه امداد گران ونجاتگران حاضر در دوره پیش بیمارستانی