برگزاری دوره پیش بیمارستانی  باحضور 60 نفر از امدادگران فعال جمعیت های شرق استان در بم