برگزاری  ومیزبانی دوره نجات در آوار باحضور امدادگران ونجاتگران جمعیت های استان کرمان و باحضور مربی سازمان امداد ونجات کشور جناب اقایی حسینی